การกำจัดและป้องกันปลวกในอาคารทั่วไป
(สำหรับ อาคารที่อยู่อาศัยแล้ว)[ Service  ]


    ปลวก


    -ระบบวางท่อ
    -ฉีดเคลือบดิน
    -เจาะพื้น
    -
อัดยาท่อ


   

    มดและแมลง

    -ภายในอาคาร
    -ภายนอก
    -อบควัน

       
   

1.การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร( Soil-treatment)
เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป


1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล บนคานติดดิน (Slab-on-ground)
ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 5/8”(4 หุน) โดยเลือกใช้สว่านตามประเภท
ของวัสดุปูพื้นแล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดินหรือ
ทรายข้างล่างแต่ละรูที่เจาะอยู่ในแนวระดับ 25 ซม.จากแนวกำแพง
ทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 100 ซม. ต่อ 1 รูตลอดแนวกำแพงผนังห้องด้านใน
ทั้งหมดเพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตรฐานสากล( Sub-Soil Pressure
Injection) ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคารทั้งหมด หลังจาก
นั้นจึงทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับ สภาพเดิมมากที่สุด

1.2
อาคารแบบยกพื้น มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Space)
ใช้หัวอัดน้ำยา ( Sub-Soil Pressure Injection)
อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 15-20 ซม. โดยทิ้งระยะ
ห่างกัน 150 ซม.ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้านโคนเสาทุกต้น
และระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดน้ำยา( Surface Sprayer)
ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้
น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

 


2.การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้องหรือ ค.ส.ลใช้วิธีเจาะอัด
      เคลือบ น้ำยาและตกแต่ง เช่นเดียวกับการเจาะอัด
      เคลือบ น้ำยาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดินทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดน้ำยาอัดน้ำยาให้
      ห่างจาก แนวคานด้านนอก 20ซม. โดยทิ้งระยะห่าง
      กัน 50ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร ใช้หัวฉีดน้ำยา
      ( Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรม
      ไว้ทุกตารางนิ้ว ตลอดแนวขอบ 1 เมตร รอบตัวอาคาร


3.การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ ( Wood Treatment )
    โดยใช้หัวฉีดน้ำยา (LowPressure Surface Sprayer)
    ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อน
   รอยต่อของโครงไม้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

 

4.เคมีที่ใช้ในการบริการ : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อ
    มนุษย์ และสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก

4.1 ภายในที่สัมผัสได้ : Chlorpyrifos, Cypermethrin,
       เชนไดร์ท 8 SC, ไบฟอร์ซ 30 TC
4.2 ภายนอกที่สัมผัสไม่ถึง : Chlodano, Chlorpyrifos
4.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า : เคมีผง , Boric Acid, Carbaryl
4.4 การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความ
      เหมาะ สมกับแมลงที่พบ และสลับเปลี่ยนชนิดของเคมีใน
      ประเภท เดียวกัน เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานต่อ
      เคมีของ แมลง

5.การรับประกัน :บริษัทฯยินดีที่จะรับประกันอาคารทุกหลังที่ได้
รับบริการ Soil & Wood Treatment เป็นเวลา 3 ปีเต็ม
รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ตลอดช่วงรับประกัน